Jämställdhets plan 2019

Syfte
Syftet med Spray& Stay’s (Stenhuset i Skåne AB) jämställdhetsarbete är att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor, lika lön för lika arbete, samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. En jämställd arbetsplats är en attraktiv arbetsplats. En jämställd arbetsplats innebär för såväl kvinnor som män bland annat:
– jämställd representation på alla befattningar och på alla beslutsnivåer
– möjlighet att påverka sin arbetssituation och beslutsfattande
– lön bestämd utifrån sakliga grunder
– lika möjlighet till anställning
– lika möjligheter till kvalificerade arbetsuppgifter
– Lika möjlighet till individuell kompetensutveckling samt och utveckling i arbetet
– kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap
Jämställdhetsarbetet i Spray& Stay (Stenhuset i Skåne AB) drivs både genom aktiva åtgärder och genom integrering av jämställdhetsperspektivet i den övriga verksamheten. Alla chefer har ett ansvar för att systematiskt driva jämställdhetsarbetet men har även ansvar för att inom sitt verksamhetsområde integrera jämställdhetsperspektivet i beslutsprocessen, i verksamhetsstyrningen samt i uppföljning och utvärdering av resultaten.
Denna Jämställdhetsplan gäller år 2019. Planen revideras årligen men gäller intill dess nästa utgåva är beslutad och publicerad på vår hemsida.

Jämställdhetsplan för Spray& Stay (Stenhuset i Skåne AB) 2019
Enligt 13 § jämställdhetslagen (1991:433) skall arbetsgivaren upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete för respektive område som beskrivs i 4-9 §§, samt en översiktlig redovisning av handlingsplanen för jämställda löner. Jämställdhetsplanen omfattar år 2019.

Arbetsförhållanden
Övergripande mål
Arbetsförhållandena inom företaget – såväl de fysiska som de psykosociala – skall vara sådana att de lämpar sig för både kvinnor och män. Både kvinnor och män skall ha goda möjligheter att påverka sin arbetssituation.
Nuläge
Företaget har en skriven jämställdhetspolicy, som ska uppdateras vid årlig revision av Systematiskt Arbetsmiljöarbete. Förutom lönekartläggning har inte någon aktiv verksamhet för att undersöka skillnader mellan könen förekommit.
Ett viktigt mått på förhållandena på arbetsplatsen är sjukfrånvaron. Företagets målsättning är en kontinuerlig sänkning av denna frånvaro genom bland annat ett aktivt samarbete med företagshälsovården.
Detaljerade mål och åtgärder
Informera samtliga anställda om vår jämställdhetsplan.
Ansvarig: VD.
Utvecklingssamtal. Samtliga anställda skall under år 2019 ges tillfälle till ett utvecklingssamtal med sin närmaste chef.
Ansvarig: VD.
Minska sjukfrånvaron totalt.
Ansvarig: Arbetsmiljöansvarig.

Förvärvsarbete och föräldraskap
Övergripande mål
Anställda som är föräldrar kan förena förvärvsarbete och föräldraskap. När det gäller kvinnor handlar det främst om att inte förlora i karriär-, kompetens-, löneutveckling eller pension och för män handlar det många gånger om attityder till föräldraledighet. För både kvinnor och män kan tiden för föräldraledighet innebära att de inte uppmärksammas, att de inte känner sig delaktiga och att de tappar kontakten med arbetsplatsen.
Detaljerade mål och åtgärder
Föräldraledigas lönesättning och löneutveckling kommer särskilt
att följas upp i lönekartläggningar mellan parterna i Spray& Stay (Stenhuset i Skåne AB).
Ansvarig: VD.
Särskild hänsyn skall tas till småbarnsförälderns situation vid planering av personalkonferenser, sammanträden, utbildning och resor.
Ansvariga: Arbetsmiljöansvariga.
Föräldralediga skall ges information om vad som händer på
arbetsplatsen.
Ansvariga: Arbetsmiljöansvariga.
Föräldraledigas återkomst till arbetet skall underlättas genom
erforderlig kompetensutveckling.
Ansvarig: Arbetsmiljöansvariga.
Arbetsgivarens positiva syn på föräldraledighet skall kommuniceras till de män
som är blivande föräldrar.
Ansvariga: Arbetsmiljöansvariga.

Sexuella trakasserier
Övergripande mål – Ingen anställd skall utsättas för sexuella trakasserier.
Spray& Stay (Stenhuset i Skåne AB) policy och handlingsplan för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier skall kontinuerligt tillämpas och vara väl kända i organisationen. Med sexuella trakasserier avses såväl fysiska som verbala trakasserier liksom även exponering av anstötliga bilder under arbetstid.
Kompetensutveckling och rekrytering
Övergripande mål
Båda könen skall vara representerade i alla skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare.
Detaljerade mål och åtgärder
Samtliga anställda skall ges möjlighet till kompetensutveckling och/eller karriärplanering
inom de yrkesgrupper som förekommer inom Spray& Stay (Stenhuset i Skåne AB))
Ansvarig: Arbetsmiljöansvarig.
När projekt- och arbetsgrupper tillsätts skall en jämn könsfördelning eftersträvas.
Ansvarig: Chef som tillsätter grupp.
Lediga anställningar skall beskrivas könsneutralt.
Ansvarig: Chef som driver rekrytering.
Den mest meriterade av den grupp som är underrepresenterad skall alltid kallas till anställningsintervju, under förutsättning att kompetenskraven är uppfyllda.
Ansvarig: Chef som driver rekrytering.

Lönefrågor
Övergripande mål
I Spray& Stay (Stenhuset i Skåne AB) skall lön och andra anställningsvillkor för såväl kvinnor som män vara sakliga och jämställda.
Från och med 2017 har lagen ändrats och nu ska lönekartläggning göras varje år. Kartläggningen skall göras i samverkan med de fackliga organisationerna om de finnes och utvisa yrkesgrupper som är att betrakta som likvärdiga och redovisa såväl könsfördelning som lönenivåer med speciellt beaktande på osakliga skillnader mellan könen. Även tjänstledigas löner ska beaktas.
En handlingsplan baserad på kartläggningen skall upprättas samma år som kartläggningen görs om osakliga skillnader kan uppfattas.

VD’s ansvar
VD har det övergripande ansvaret för jämställdhetsplanen samt genomförande av alla däri ingående delar.

Arbetsmiljöansvarigas ansvar
Varje arbetsmiljöansvarig ansvarar för att de åtgärder genomförs som bidrar till att uppfylla målen i denna jämställdhetsplan.

Fackligt medbestämmande
Allt löpande arbete med jämställdhetsfrågor skall ske i samförstånd med de fackliga representanterna. Detta gäller även kartläggning och analys.

Revidering av planen
Skyddskommittén ansvarar för att Spray& Stay (Stenhuset i Skåne AB) jämställdhetsplan årligen revideras i samverkan med om det finnes de lokala fackliga organisationerna samtidigt som planen förlängs med ett år.
Denna jämställdhetsplan anslås i företagets hemsida så att alla anställda och kunder enkelt kan ta del av den.

Löddeköpinge 2019-08-25
Spray& Stay (Stenhuset i Skåne AB)
info@spraystay.se


Wilhelm Warnander
VD