Integritetspolicy2019-08-29T12:14:14+00:00

Integritetspolicy Spray & Stay

Introduktion
Spray&Stay (Stenhuset i Skåne AB), org nr 556984-4367, respekterar och värnar om integriteten hos varje enskild individ vars personuppgifter vi behandlar som en del av tillhandahållandet av våra produkter och tjänster.
Vi samlar inte in mer personuppgifter än vi behöver, använder inte uppgifterna till något annat än vad syftet var när uppgifterna samlades in och vi lagrar inte uppgifterna längre än nödvändigt.
Spray&Stay vidtar nödvändiga åtgärder för att säkra de data vi behandlar/förvaltar och för att se till att inte obehöriga får tillgång till dessa. Dataskydd är en prioriterad fråga för Spray&Stay och ansvaret för dataskyddsfrågor ligger därför hos Spray&Stay ledning.
Den här integritetspolicyn beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, hur och varför vi gör det, hur du kan påverka dem samt hur vi håller dem säkra.

Behandlingen av dina personuppgifter
Spray&Stay, org nr 556984-4367, bedriver försäljning och applicering av halkskydd för golv samt försäljning av komplementprodukter via vår webshop. Spray&Stay är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för kontaktpersoner hos våra leverantörer/ samarbetspartners. Vissa personuppgifter lagras av Spray&Stay, i andra fall lagras uppgifterna i system online som hanteras av externa leverantörer som då agerar databiträden åt Spray&Stay.
 
Vilka personuppgifter registreras och varför
Därför samlar vi in personuppgifter
Spray&Stay samlar in personuppgifter för att kunna hålla kontakten med kunder, leverantörer och samarbetspartners för att kunna utveckla och leverera och marknadsföra de produkter och tjänster som vi säljer till våra kunder.
Kategorier av registrerade
De registrerade som Komprimering.se samlar in personuppgifter för tillhör någon av följande kategorier:
-Kunder
-Leverantörer
-Samarbetspartners
-Potentiella kunder och andra intressenter som besöker Spray&Stay webbsidor och kontaktar oss via epost eller telefon.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås:
• Om du som kund eller representant för ett företag gör ett köp eller beställer vår tjänst Spray & Stay Pro, behandlar vi ditt namn, personnummer, organisationsnummer, dina kontakt- och adressuppgifter och ditt kortnummer i syfte att administrera vårt kundförhållande inklusive din betalning. Vi behandlar även dessa uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter som följer av de avtal som du har ingått med oss och för att förse dig med den information om de produkter och tjänster som du har begärt från oss, t.ex. för att skicka påminnelser om leverans av vara eller tjänst på det sätt som du har valt, d.v.s. via sms eller e-post.
• Om du begär en offert från oss behandlar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter och uppgifter om offerten under offertens giltighetstid i syfte att kunna kontakta dig för att följa upp offerten och vidta åtgärder på begäran av dig innan ett eventuellt avtal ingås.
• För att hantera eventuella reklamationer eller för att kunna uppfylla eventuella garantiåtaganden som följer av vårt avtal med dig eller det företag som du representerar behandlar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter, uppgifter om ditt köp samt genomförda felsökningar och vilket arbete som har utförts, inklusive information om din fastighet, ytan där Spray & Stay skall appliceras, ytans storlek och beskaffenhet.
• För att kunna fastställa din identitet och begära kreditprövningar när en sådan krävs enligt avtalet behandlar vi uppgifter om ditt namn och ditt personnummer samt uppgifter om din ekonomiska situation. Behandlingen av ditt personnummer är klart motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering.
Uppgifterna är ett avtalsenligt krav och om uppgifterna som anges ovan inte lämnas till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.
För vissa ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. I intresseavvägningen har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i nedan. Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i slutet av den här integritetspolicyn.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning
• Om du begär en offert från oss behandlar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter och uppgifter om offerten med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna underlätta för dig som potentiell kund samt för att skicka marknadsföring till dig. Syftet med behandlingen är att kunna kontakta dig och göra uppföljning av offerten samt skicka direktmarknadsföring via e-post, sms och postala utskick så att du kan få en uppdaterad offert med samma uppgifter och tillval som vid offertens utfärdande. Detta eftersom det är ett omfattande arbete att ta fram en offert avseende ett fordon, med tillval, modeller och betalningsalternativ.
• Vi behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter såsom e-post, telefonnummer och adress för att kunna kommunicera med dig som kund eller representant för kund genom att skicka direktmarknadsföring och nyhetsbrev, påminnelser om service och kundundersökningar via post, e-post eller sms. Vårt berättigade intresse är att kunna kommunicera med dig som tidigare har gjort ett köp eller ingått avtal om leasing av fordon i marknadsföringssyfte.
• Vi behandlar ditt namn och kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig som potentiell kund genom att skicka direktmarknadsföring och nyhetsbrev via post, e-post eller sms. Det gäller under förutsättning att du lämnat dina personuppgifter frivilligt, t.ex. i samband med en kundkväll eller liknande, eller att vi samlat in dina kontaktuppgifter i din egenskap av representant för ett företag eller organisation. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att kunna kommunicera med dig som potentiell kund i marknadsföringssyfte.
Utöver den behandling av dina personuppgifter som anges ovan utför vi även behandling som är nödvändig för att följa tillämplig lag, förordning eller myndighetsbeslut. Till exempel sparar vi uppgifter om ditt avtal med oss samt köphistorik i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag och skattelagstiftning.

Kunder
Därför samlar vi in och lagrar personuppgifter
När en privatkund eller ett företag kontaktar Spray&Stay för att beställa en produkt eller tjänst registrerar vi samtidigt kundens kontaktuppgifter för att kunna hantera ordern, leverera produkten/tjänsten samt för att kunna ta betalt för densamma. I samband med detta registrerar vi personuppgifter i syfte att kunna efterleva vårt kunderbjudande
Dessa personuppgifter samlas in
De personuppgifter vi samlar in i samband med order till Spray&Stay är:
-För- och efternamn på kontaktperson
-Telefonnummer till företaget och ev kontaktperson
-E-postadress till företaget alt kontaktpersonens e-postadress hos företaget
Dessutom samlas ytterligare uppgifter om kundföretaget in som inte är personuppgifter. I de fall där en enskild företagares organisationsnummer är detsamma som företagarens personnummer registreras detta som organisationsnummer.
Så ser vi till att uppgifterna är korrekta
Vid varje ny kundorder stämmer ordermottagaren av att kontaktuppgifterna är korrekta och uppdaterar uppgifterna i affärssystemet direkt vid behov. Om kunden informerar oss om att uppgifter är inkorrekta så uppdaterar vi uppgifterna så snart vi får möjlighet under kontorstid mån-fre 09-17.
Så länge lagras uppgifterna
Enligt bokföringslagens regler om arkivering ska verifikationer sparas i 7 år. Vi sparar därför våra kontaktuppgifter för kunder i 7 år från det att beställningen bokfördes i vårt system, därefter raderas kontaktpersonens uppgifter. På begäran av kunden kan vi radera kontaktpersonens personuppgifter från kunddatabasen inom den tiden, men verifikationen måste alltid sparas och då även de uppgifter som står på den.

Leverantörer
Därför samlar vi in och lagrar personuppgifter
När Spray&Stay beställer produkter eller tjänster från någon av våra leverantörer så registrerar vi de uppgifter som är nödvändiga för att kunna erhålla och betala för varan/tjänsten, för att kommunicera med leverantören om densamma, samt de uppgifter som krävs för att efterleva bokföringsskyldigheten.
Dessa personuppgifter samlas in
Tillsammans med nödvändiga företagsuppgifter samlas även följande personuppgifter in:
– För- och efternamn på kontaktperson
– Telefonnummer till företaget eller kontaktpersonen på företaget
E-postadress till företaget eller kontaktpersonens e-post på företaget
Så ser vi till att uppgifterna är korrekta
Vid varje ny order till leverantör, stämmer den på Spray&Stay som lägger ordern av att kontaktuppgifterna är korrekta och uppdaterar uppgifterna i affärssystemet direkt vid behov. Om leverantören informerar oss om att uppgifter är inkorrekta så uppdaterar vi uppgifterna så snart vi får möjlighet under kontorstid mån-fre 09-17.
Så länge lagras uppgifterna
Enligt bokföringslagens regler om arkivering ska verifikationer sparas i 7 år. Vi sparar därför våra kontaktuppgifter för leverantörer i 7 år från det att vår beställning till leverantören bokfördes i vårt system, därefter raderas kontaktpersonens uppgifter. På begäran kan vi radera kontaktpersonens personuppgifter från leverantörsdatabasen tidigare, men verifikationen måste alltid sparas och då även de uppgifter som står på den.

Samarbetspartners
Därför samlar vi in och lagrar personuppgifter
I vår dagliga verksamhet utvecklar och producerar vi tjänster. För att kunna genomföra det arbetet samarbetar vi med ett antal individer och företag. För att kunna hålla kontakt med dessa lagrar vi kontaktuppgifter för en eller flera kontaktpersoner på företaget. Dessa uppgifter registerförs inte utan lagras som ostrukturerad data i bland annat epost.
Dessa personuppgifter samlas in
För- och efternamn på kontaktpersonen
Kontaktpersonens e-postadress och/eller
Kontaktpersonens telefonnummer
Så länge lagras uppgifterna
Uppgifterna lagras så länge som vi bedriver samarbete med partnerföretaget och så länge personen i fråga fortfarande är vår kontaktperson.

Potentiella kunder och andra intressenter som kontaktar oss via epost.
Därför samlar vi in och lagrar personuppgifter
Vi blir emellanåt kontaktade av personer som är intresserade av att få mer information om Spray&Stay’s produkter/tjänster. Dessa förfrågningar kommer in via e-post eller telefon. Kontaktuppgifter för personerna i fråga lagras då för att vi ska kunna återkoppla till personen i fråga med produktinformation och eventuellt prisinformation. Dessa uppgifter registerförs inte, utan lagras som ostrukturerad data i bland annat epost.
Dessa personuppgifter samlas in
– Den namnuppgift som personen har uppgivit vid kontakten med oss.
– Kontaktpersonens e-postadress och/eller
– Kontaktpersonens telefonnummer
Rättslig grund för att samla in dessa uppgifter
Intresseavvägning (de som mailar oss spontant)
Samtycke (de som använder något av våra mailformulär)
Så länge lagras uppgifterna
Vi rensar ut gammal, ej relevant data en gång om året.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
De personuppgifter Spray&Stay samlar in används enbart av Spray&Stay och för de syften som har beskrivits ovan. Vi vidarebefordrar, byter eller säljer aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part.

Dina rättigheter
Rätt till information
Du kan när som helst begära information om de personuppgifter vi har lagrade om dig. Kontakta oss via e-post eller telefon så sammanställer vi uppgifterna och skickar dem till dig.
Rätt till rättelse
Vi strävar alltid efter att de personuppgifter vi lagrar och hanterar ska vara korrekta och har ett flertal rutiner för att säkerställa att så är fallet. Om du trots detta upptäcker att våra uppgifter om dig är felaktiga så har du rätt att begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter.
Rätt till radering/bortglömning
Du har rätt att när som helst radera dina personuppgifter som behandlas av Spray&Stay med undantag av kontaktuppgifter som finns med på en transaktion som måste sparas för att efterfölja bokföringslagen.
Rätt att lämna klagomål
Om du anser att Spray&Stay har hanterat dina personuppgifter felaktigt kontakta oss på info@Spray&Stay.se eller 040 – 40 76 60 så reder vi ut problemen. Om vi inte lyckas hitta en lösning som du är nöjd med så har du även möjlighet att skicka dina synpunkter till den svenska tillsynsmyndigheten Datainspektionen via deras webb: www.datainspektionen.se (särskild webbtjänst kommer inom kort).

Kontakta oss
Om Du vill utöva Dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av Dina personuppgifter kan Du göra det genom att kontakta oss: e-post: info@spraystay.se eller telefon: 040 – 40 76 60 (vardagar 09.00-17.00)