Arbetsmiljöpolicy 2019 – Spray & Stay (Stenhuset i Skåne AB).

Såhär ser vi på Spray& Stay (Warnander Trade AB) (org nr 556984-4367) på vår arbetsmiljö.

Arbetsmiljön är väldigt viktig för oss på Spray & Stay. Den skall vara trygg och säker.

Företagskultur

Kulturen skall skapa goda förutsättningar samarbete och sociala kontakter med kunder och medarbetare. Den bör präglas av öppenhet, uppriktighet och omtanke om alla individer i organisationen och dess intressenter.

Vi skall verka för variation innebärande att fler får möjlighet att medverka i fler arbetsuppgifter, vilket skapar ökad förståelse för företagets och arbetskamraternas arbetsuppgifter.

En hälsofrämjande arbetsmiljö.

Arbetsmiljön för oss på Spray & Stay består av en fysisk del och en psykosocial del där regelbunden fysisk aktivitet 1,5 timme per vecka utgör grundbulten får vår företagshälsa.

Företaget skall arbeta förebyggande och vara aktiv med rehabiliteringsärenden så att den anställde så fort som möjligt åter kan vara i arbete. 
Via ett nära samarbete med företagshälsovården samt ett aktivt friskvårdsarbete verkar vi för en bra arbetsmiljö, friskare personal samt en kontinuerligt minskande sjukfrånvaro.

För att främja god hälsa bland företagets anställda är det obligatoriskt att träna 1,5 timme varje vecka under arbetstid. Aktiviteten väljer den anställde själv men måste vara kraftigt pulshöjande.

Lagar och förordningar

Spray& Stay (Stenhuset i Skåne AB) har ett minimikrav att följa förordningar, föreskrifter och regler som gäller för arbetsmiljöområden. Det vill säga arbetsmiljölagen (AML), arbetsmiljöförordningen (AMF) föreskriften om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM), Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) samt övriga föreskrifter och allmänna råd från arbetsmiljöverket (AMV).

Risker eller hot

Varje anställd har ett personligt ansvar för sin hälsa och miljö på arbetsplatsen.  Det är därför viktigt att alla anställda aktivt deltar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. De skall följa arbetsskyddsinstruktioner samt regler och rutiner för arbetets utförande. Det är varje anställds skyldighet att genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö.

 

Löddeköpinge / Sverige 2019- 08-25
Spray& Stay (Stenhuset i Skåne AB)
info@spraystay.se


Wille Warnander
 VD